Rola i zadania inspektora nadzoru budowlanego

W przypadku prowadzenia dużych inwestycji budowlanych konieczna jest obecność na terenie prowadzenia robót inspektora budowlanego. To on odpowiada za porządek na budowie, postępy w budowie. A na czym polega praca inspektora nadzoru? Jaką pełni funkcję i jakie zadania ma do wykonania?

Kim jest inspektor nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Nie może nim zostać każdy. Musi to być osoba o konkretnych uprawnieniach budowlanych pozwalających na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Musi dysponować odpowiednim poziomem wiedzy technicznej oraz posiadać praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. To on wykonuje kontrole nadzoru budowlanego

Jakie są zadania inspektora?

Inspektor ma sprawdzać poszczególne etapy różnych budów jako pracownik np. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Pełni on swoje obowiązki w obrębie architektoniczno-budowlanych organów powiatowych i wojewódzkich. Zadania inspektora wynikają z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.

Głównym zadaniem nadzoru budowlanego jest kontrola przestrzegania i stosowania przepisów zawartych w prawie budowlanym oraz kontrola działania jednostek należących do administracji architektoniczno-budowlanej. Zajmuje się on również prowadzeniem badań, które mają wykazać, jakie są przyczyny wypadków na budowach oraz katastrof budowlanych, np. zawalenia się budynku oddanego wcześniej do użytku. W tym zakresie organy nadzoru ściśle współpracują z organami kontroli państwowej. Jego praca obejmuje również wydawanie postanowień o wymierzeniu kary, wydawanie pozwoleń na budowę i użytkowanie obiektu sprawdzaniu obiektów budowlanych na etapie ich użytkowania, czy też wydawanie decyzji o usunięciu ewentualnych nieprawidłowości bądź nakazów np. o rozbiórce obiektu. Inspektor nadzoru budowlanego nie jest inspektorem nadzoru inwestorskiego, który ma za zadanie kontrolować to, co się dzieje na budowie, a inspektor nadzoru budowlanego działa w ramach pracy w urzędzie.

Działamy niezawodnie