Co zawiera opinia techniczna obiektu budowlanego?

Wszelkie opracowania techniczne, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, są dokumentami dostarczającymi informacji na temat stanu technicznego kontrolowanej budowli. Wśród wspomnianych znaleźć można orzeczenie, ekspertyzę, a także opinię. W zależności od potrzeb osoba upoważniona do przeprowadzenia badania i wystawienia dokumentu decyduje o wyborze rodzaju opracowania. Istotne jest, iż opiniowaniem i sporządzaniem pism mogą zajmować się jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane czy specjalistyczne. 

Czym jest i kiedy przydaje się opinia techniczna?

Opinia techniczna to dokument, dzięki któremu można poznać stan techniczny danego budynku. Opracowanie takie będzie wiarygodne, jeśli zostanie wystawione przez osobę z doświadczeniem, posiadającą wiedzę oraz stosowne uprawnienia. W takim przypadku z pomocą przychodzą firmy specjalistyczne, zajmujące się doradztwem technicznym budowlanym. Ocena dokonywana jest na podstawie oględzin (wizji lokalnej) budynku oraz po przeanalizowaniu dostępnej dokumentacji projektowej i technologicznej. Po opinię warto sięgnąć przed sfinalizowaniem transakcji zakupu nieruchomości, ale także przed planowanym remontem (rozbudową, przebudową, nadbudową), czy modernizacją. W ten sposób uzyskuje się nie tylko informacje o celowości i możliwości przeprowadzenia danych robót, ale również o przybliżonych kosztach inwestycji i jej opłacalności. Pomoc specjalisty konieczna będzie również w sytuacji, gdy zauważone zostaną niepokojące zmiany w budynku jak pęknięcia, rysy na ścianach, suficie, a także przesunięcia konstrukcyjne. W razie wątpliwości co do przyczyny takiego stanu rzeczy warto poprosić o wdanie opinii technicznej. 

Co powinno znaleźć się w treści opinii technicznej?

Przeprowadzone oględziny mają dać odpowiedź na pytanie, czy planowane czynności są uzasadnione pod względem ekonomicznym i, czy w ogóle są możliwe do zrealizowania. Oceniając stan budowli, specjalista bierze pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa budowlanego. Właściwie sporządzona opinia techniczna musi zawierać kilka podstawowych elementów:

  • przedstawienie planowanych prac oraz ich uzasadnienie,
  • dokładną charakterystykę obiektu, którego dotyczą plany,
  • przyczyny zaistniałej sytuacji,
  • konsekwencje w przypadku braku naprawy,
  • propozycje sposobu naprawy,
  • ewentualne zalecenia dotyczące przedmiotu badania,
  • wykaz dokumentacji związanej z budynkiem,
  • wnioski z przeprowadzonych oględzin.

Może się zdarzyć, że sama opinia techniczna w danym przypadku nie wystarczy i należy przeprowadzić bardziej szczegółowe analizy. W takiej sytuacji niezbędna może okazać się ekspertyza, która wymaga dodatkowych badań i obliczeń. 

Działamy niezawodnie